Публични покани

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдвив ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051987 на 01.04.2016г.

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051875 на 30.03.2016г.

Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051037 на 07.03.2016г.

Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049859 на 26.01.2016г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА по реда на чл. 101д, ал.2 от ЗОП.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ПРЕКРАТЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9048048 на 24.11.2015г.

Страници