Процедури по ЗОП

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2015-0003

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория, микробиология, ОФД, І-во вътрешно отделение, ІІ-ро вътрешно отделение, неврологично отделение и АГО при МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД"

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”

Място и срок за подаване на офертите:

Обявление за предварителна информация

Обявление за предварителна информация

Директива 2004/18/EO

"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

ВЪЗЛОЖЕНА Обект на обществената поръчка: доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив и съгласно условията на документацията за участие.

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД“

ВЪЗЛОЖЕНА Предмет на обществената поръчка: доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, съгласно условията на документацията за участие.

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

ВЪЗЛОЖЕНА Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура на основание чл. 7, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 16, ал. 8 и чл. 64, ал. 2 от ЗОП, с договор за изпълнение на обществена поръчка.

Страници