Процедури по ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Относно промяна в датата за отваряне на заявленията за участие/офертите на кандидатите/участниците в обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД", Решението и Обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0006 и на основание чл.

Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД".

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

ВЪЗЛОЖЕНА Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:

"ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА НАРЕДБА №11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ  „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД"

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0002

Обявление за предварителна информация

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставка на природен газ от газоразпределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на природен газ от газоразпределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД с адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9 за период от 3 /три/ години от датата на сключване на договора, но не по-рано от 01.01.2016 г."

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2015-0004

Страници