ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Общата и клинична патология чрез анализ на морфологичните изменения в тъканите и органите, позволява да се разкрият етиологичните фактори на заболяванията и тяхната патогенеза.
СТРУКТУРА
Отделението разполага с:
 хистологична и цитологична лаборатория;
 стая за приемане на материалите и пробите;
 секционна зала;
 трупно хранилище.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
 биопсична дейност, включително замразяващ метод;
 изследване на цитологичен материал от изливи, пунктати, инвазивни методи;
 аутопсионна дейност;
 извършване на експертна дейност – при експертизи, назначени от съдебни органи;
 извършване на скринингови изследвания;
 оказване на консултативна и методична помощ на останалите звена в болницата, както и провеждане на клинико-анатомични и клинико-биопсични срещи за уточняване на диагнози;
 обучение на стажант-лаборанти от Медицински колеж гр. Пловдив.

Началник отделение -
Д-р Силвия ГЕНОВА
Лаборант – Станка СТОЯНОВА