Медицински сестри

Главна мед.сестра - Мария Алексова:

за контакти: +359-32-603-981