Клинична лаборатория

Разположена на |||-тия етаж в Диагностично-консултативния сектор на здравното заведение. В отделението работят 1 лекар, 1 химик, 11 клинични лаборанти.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от: хематологични изследвания: пълна кръвна картина с 18 показателя, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, тромбоцити, морфология на еритроцити, СУЕ, осмотична резистентност на еритроцитите; биохимични изследвания: кръвна захар и кръвно-захарен профил, урея, креатинин, пикочна киселина, общ белтък, албумин, гликиран хемоглобин, ASAT, ALAT, GGTP, алкална фосфатаза, LDH, пълен липиден профил, тропонин 1, CRP, RF, AST и други; електролити: Na, K, Ca, неорганичен Р, магнезий CI; хемостаза: протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, време на кървене и съсирване, уринни показатели – рН, специфично тегло, албумин, захар, кетотела, билирубин, уробилиноген, кръв, седимент; кръвно-газов анализ; изследване на пунктати и конкременти; хормони и туморни маркери.
Лабораторията разполага със съвременни автоматични анализатори с голям капацитет – хематологичен 18-параметров анализатор, биохимичен, йон-селективен, кръвно-газов анализатор, коагулометър, глюкоанализатор, имунологичен анализатор, апарат за гликиран хемоглобин и ридер на количествено определяне на Тропонин 1, TSH, Миоглобин. Клинична лаборатория работи денонощно. Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ. Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациенти срещу заплащане. Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Нацианалната система за външна оценка на качеството.

Началник клинична лаборатория-
Д-р Росица Иванова
Химик – Бистра Бинева

Телефони:
Началник лаборатория:
032/ 603 983; 0896 646 302