Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдвив ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051987 на 01.04.2016г.

Процедури: